Студен(тски) празник или моят първи 8-ми декември


1854916_b_1429200751Декември 1987-ма. Първият ми студентски празник. В онези години празникът беше просто купон за бедната младеж. Тогава Банско не беше курорт, а студентът не търсеше хотелски комфорт. И така с моята група планирахме осмодекемврийско приключение на хижа Ком. По онова време студентите нямаха собствени коли и ползваха обществен транспорт. Та в ранната утрин трябваше да вземем автобуса за Берковица, най-близката дестинация до старопланинската хижа. За зла участ се събудих късно и с бавния по онова врече столичен градски транспорт стигнах пет минути по-късно на автогарата. Изпуснах автобуса, с който бяха заминали всички мои колеги. Следващата възможност се оказа чак преди обед. Естествено за нищо на света не исках да пропусна първия си студентски празник. Затова си купих билет и някъде около 10.30 вече седях в раздрънканата и студена „Сетра“. Автобусът събираше и оставяше пътници в куп градчета и селца по пътя, та някъде около 14.30 бодро стъпих на берковския асфалт. Температурата упорито се беше устремила към нулата, в компанията на ситен и гаден дъжд. Започвах да разпитвам как се стига до хижа „Ком“. „ С такси“ – ми отговаряха всички. „А, не може ли пеша?“. Веднага ме поглеждаха със странна смесица от учудване и съжаление. Казваха, че в това време и при тези температури е като игра на руска ролетка. Може и да имаш късмета да оцелееш. Притеснен, че си изпускам дебюта  като празнуващ студент продължих да упорствам докато един човек не се съгласи да ми покаже пътя. Почти се затичах в оказаната посока, но човекът ме спря, извади лист и химикал и набързо надраска няколко реда. „Адресът ми, в случай , че се откажеш и се върнеш“ – никога няма да забравя тази затрогваща грижа от патриархалния свят на малкия град. Благодарих и хукнах по пътя към хижата. Оказа се най-дългото изкачване в живота ми. Четири и половина часа, които ми се сториха цяла вечност. По стръмния и еднообразен от редуващи се леви и десни завои път преминах през всички състояния от ентусиазма на един неподготвен човек, през отчаянието, че ще остана заклещен в тъмнината между хижата и града, до халюцинациите на измръзването. Близо двеста минути сам под дъжда в надпревара с настъпващата вечер, изтощителната денивелация и плашещата тишина. Не срещнах човек, не ме настигна превозно средство, дори горско животинче не се мярна. Всичко се беше изпокрило. Подгизналите от дъжда дрехи тежаха все по силно и заедно с растящата умора правеха стъпките бавни, крачките все по-малки. Очите се затваряха, а почивките се налагаха буквално след всеки завой. Дъждът се обърна в сняг. От ниските температури мокрите дрехи започнаха да скрежасват и студът започна да гъделичка  кожата. След четири часа неспирно катерене вече треперех неудържимо, а пред очите ми изникваше въображаемия силует на хижата, ту от дясната, ту от лявата страна. Дадох си сметка, че халюцинирам и мобилизирах докрай и малкото останали сили. Видях един малък планински заслон и се строполих на сухо. Съзнанието сякаш ме напусна. Нямам представа колко време и къде се е реело преди да се върне в главата ми, но когато дойдох на себе си  сякаш невидима сила ми посочи светлинки в далечината между дърветата. Няколко пъти потърках очи, но светлинките останаха, забити между боровете. Не бяха халюцинация. Мокрите дрехи и раница тежаха двойно повече и с мъка изправих скованите от умора крака. Олюлях се на ляво, после на дясно, сякаш следвах извивката на завоите. По-късно си дадох сметка , че последните сто метра до светлинките съм изминал за повече от половин час. Непрогледен мрак с блещукащи светлинки, които ставаха все по-големи с всяка следваща крачка. Когато видях сградата на хижата имах сили само да се свлека до едно дърво. С гръб опрян в ствола гледах целта на безразсъдното си приключение и сигурно съм се усмихвал, доволен от упоритостта си и благодарен на Господ. Някой ме беше видял и скоро цялата група от над двадесет души ме наобиколи. По лицата им се четеше потрес. Зачервен до неузнаваемост, побелял от сняг и почернял от кал, успокоен до унес и изтощен до безсилие дълго време не можех да обясня адекватно състоянието си. После ми намериха сухи дрехи, дадоха ми бутилка вино за сгряване и след като я пресуших почти на три пъти, се строполих в леглото. Двадесет годишното тяло има неподозирана издръжливост. Само след два часа, напълно изсъхнал и със заредени поне наполовина батерии, делях настроението от купона наравно с всички останали. След още час и няколко сгряващи питиета батериите стигнаха 75% от капацитета си, достатъчни за да танцувам актуалния хит на Sabrina “Boys” и да припявам сгряващия рефрен “Sunshine down, so come to town, set your body free”.

Следващите дни изминах, заедно с моите колеги, десетки километри до връх Ком, прохода Петрохан и по обратния път до Берковица. Оцелях, не се разболях и запазих спомени за цял живот. Така изкарах моя първи студентски празник в съспенс и изпитания, но и под закрилата Господна. Както се полага на един безразсъден двадесетгодишен младеж, без опит в планината, но зареден с куража да и се противопостави дръзко.

Posted in me | Вашият коментар

Грубите нарушения, заради които атракционното влакче ни донесе поредната финансова санция по европейски проект


vlakcheВ предходна публикация започнах да представям констатациите и заключенията на АДФИ от финансовата проверка на обществената поръчка за тракционното влакче. В тази статия ще представя най-важните факти от одита.  Агенцията за държавна финансова инспекция е категорична в своите заключение: атракционното влакче не може да изпълни предназначението си и целите на проекта, а в изпълнението на процедурата по обществената поръчката  се констатират редица нарушения и опит за измама чрез представяне на документи с невярно съдържание от доставчика.

Нека продължа започнатата в предишна статия хронология на фактите, записани от АДФИ и лицата, замесени в нередностите по обществената поръчка и приемането на доставката. Да припомня, че със заповед №096/07.08.2014 кметът Казанджиев назначава петчленна комисия за провеждане на откритата процедура по обществена поръчка „Доставка на атракционно влакче- локомотив с два вагона“. Според одиторът само един от членовете на комисията (юрист) отговаря на императивните изисквания на закона. Останалите четири не притежават професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията изготвя и подписва три протокола. С първият от 08.08.2014 година констатира наличието и редовността на представените документи в плик „Документи за подбор“. С протокол №2 от 11.08.2014 г. са описани всички документи, намерени след отваряне на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. В същия протокол от 11.08.2014 е записано, че „Комисията установи, че предлаганите параметри на предлаганото влакче с два вагона отговарят на изискванията на възложителя“ и на тази база комисията е взела единодушно решение да насрочи открито заседание , на което да бъде отворен плик №3 „Предлагана цена“. С протокол №3 от 13.08.2014 г. е записано, че след отваряне на плика е намерено предложение с цена 299 777,13 без ДДС или 359 732,56 лева с ДДС. Комисията взима единодушно решение, че „Класира на първо място единствения участник консорциума „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Всички протоколи са подписани от всички членове без забележки.

Победител обявен в нарушение на закона

Съгласно чл. 54, ал 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа към точно обявените от възложителя условия. В резултат на извършената проверка одиторът констатира, че Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД не е представил в офертата си  изискуемите документи в плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката, а именно: сертификат за типово одобрение на спирачна система, оси, ходова част, тегличи, компресор за въздушни спирачки, сигнализационна и осветителна техника, както и Протокол за съответствие или друг документ за втория вагон. Тези документи са записани от възложителя в обявлението за обществената поръчка. Според изискванията на чл. 69,ал 1, т.3 Комисията трябва да предложи за отстраняване участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Съгласно изискванията на закона членовете на комисията са били длъжни да предложат отстраняване на участника след отварянето на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“. Одитът е категоричен, че за нарушението са отговорни членовете на комисията, назначена със заповед №096/07.08.2014 на кмета на общината.  За констатираното нарушение не е съставен акт, тъй като членовете на комисията не са субекти на административно-наказателна отговорност съгласно действащия към онзи момент ЗОП. Видно е, че комисията не само е допуснала, но е обявила за победител участник, който не е изпълнил изискванията на  възложителя, записани в обявлението за обществената поръчка. Можем само да гадаем, дали това нарушение се дължи на ниската компетенция на комисията или на други субективни причини.

Доставка с липсващи документи

За доставка на влакчето е сключен договор №BG 161PO001/3.1-03/2010/032 – D 24 между Община Ловеч и Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Доставката трябва да се осъществи за 80 календарни дни и приключва с приемателно-предавателен протокол. Със заповед № 078/08.09.2014 г. кметът определя инж. Тотка Василева Симеоново – ръководител на проекта да осъществява контрол по изпълнение на договора. Приемателно-предавателен протокол е подписан на 5.11.2014 година, в който инж. Тотка Симеонова и Константин Димитров, управител на консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД и удостоверяват доставката на оборудването, специфицирано по вид и количество. В протокола е посочено, че оборудването е прието без забележки, въпреки че инж. Тотка Симеонова е строителен инженер и не притежава необходимото образование и техническа компетентност за да установи дали влакчето отговаря на договорените изисквания. В хода на проверката одиторът е изискал от кмета на общината да представи документ, че по време на приемането е извършен тестов пробег между банята „Дели Хамам“ и крепостта „Хисаря“. Документ удостоверяващ такъв пробег не е открит.  При финансовата проверка одиторът констатира също, че инж. Тотка Симеонова не е изискала документи, необходими за сертифициране и регистриране на влакчето като ППС и не е изпълнила изискването на чл. 5, ал. 3 от сключения договор за доставка. В писмо до одитора инж. Симеонова твърди, че папката с документи не е представена на нея и са разгледани от инж. Димитър Димитров като член на екипа, защото тя не притежава компетенция по тези въпроси. Въпреки това е подписала непълния приемателно-предавателен протокол.

Технически параметри на влакчето не съответстват на обществената поръчка

При проверката са констатирани различия между параметрите в офертата на Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД, подписани от Богдана Димитрова и заверени и гриф „вярно с оригинала“ и удостоверението за изменение на конструкцията на DEKRA Automobil GmbH. Различията касаят теглото, разпределението на технически допустимата максимална маса върху осите, дължината, ширината и височината. В завереното копие локомотивът е деклариран като дизел, а в оригинала – бензин без да е упоменато, че е с монтирана метанова уредба. Следователно при участието в обществената поръчка са декларирани неверни размери и параметри. Одиторът прави обоснован извод за преднамерено невярно и неточно представяне на факти, което по смисъла на параграф 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция е индикатор за измама.

Чия собственост са вагоните, доставени на Община Ловеч ?

В процеса на проверката е открит само един документ, Протокол за съответствие от 17.05.2006 г. , на който е записаната рамата на единия от вагоните. За другия вагон липсва какъвто и да е документ. Заключението на одитора е, че липсват документи, с които да се докаже, че двата вагона са собственост на консорциума както изисква чл.5 , ал. 8 от договора за доставка на атракционното влакче. Липсват и документи за регистрация и въвеждане в експлоатация на вагоните.

Влакчето не може да изпълни целите на проекта

В одита е  цитиран резултата от извършен на 12.04.2016 г. тест между ЦДГ „Мария Сиркова“ и Ловешката крепост. За теста е съставен констативен протокол е записано, че теста е осъществен с един закачен вагон и трима служители. Констатирано е, че при изкачване на наклонения участък на ул. „Васил Левски“ влакът трудно се придвижва поради затормозяване на двигателя. Отбелязано е, че габаритите на влакчето не кореспондират със стеснените участъци в посока паметника на Васил Левски и се създават условия застрашаващи безопасното придвижване на туристи поради големите денивелации от дясната страна. Установено е, че на паркинга при паметника на Васил Левски няма достатъчно място за обръщане и се е наложило служителите да преместят на ръце локомотива. В заключението от теста е записано, че маршрута от квартал „Вароша“ до Ловешка крепост не може да бъде изпълняван и придвижването на туристи не е безопасно.

Приемателно-предавателния протокол е подписан на по-късна дата и от неприсъствал по време на предаването служител

Съгласно чл. 12, ал. 3 от договор №BG 161PO001/3.1-03/2010/032 – D 24 възложителят (Община Ловеч) е длъжен при приемане на доставката да извърши проверка на съответствието и с оферираните параметри. Такава проверка не е извършена от инж. Тотка Симеонова, с което не е изпълнила задълженията си по договора. В свое становище инж. Симеонова заявява, че не е присъствала в деня на доставката, тъй като е имала час за здравен преглед в гр. София. По нейните думи приемателна комисия от компетентни лица е извършила проверка на доставеното влакче с оферираните параметри. В комисията са участвали Минчо Казанджиев – кмет, инж. Пенка Николова – директор дирекция, Димитър Димитров и Димитрина Дренска от екипа по проекта и Тодор Цветков – началник автотранспорт. Комисията е направила няколко обиколки из двора на казармата, а не по трасето, където ще се движи влакчето. От тази комисия не е съставен приемателно-предавателен протокол. Инж. Пенка Николова приема протокола, който е изготвен от изпълнителя и чрез трето лице го предава на инж. Симеонова. Инж. Тотка Симеонова подписва протокола на следващ ден, без да е запозната с техническото съответствие, след като е уверена от инж. Пенка Николова и Минчо Казанджиев, че след прегледа от компетентни лица всичко е наред.

Технически различия с подписания с Управляващия орган договор

Член 1, т. 4 от Договора за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа на туристическите атракции в Община Ловеч“ , сключен с МРРБ „Бенефициентът се задължава да изпълни дейностите по проект пълно, точно, качествено в срок и в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него“. Одитният доклад посочва различие между приложение Б3 „Технически спецификации“ и изискуемите технически параметри в обявената обществена поръчка . В Б3 е записано, че влакчето трябва да има възможност да изкачва наклон до 16% и да е оборудвано с климатик и отопление. Тези изисквания не са записани в обявената обществена поръчка. А от възможността влакчето да изкачва наклон до 16%  зависи постигането на целите на проекта с оглед придвижването по маршрута от квартал „Вароша“ до Ловешка крепост. Документацията за обществената поръчка с отпадналите изисквания от приложение Б3 е предварително съгласувана с Управляващия орган, но това не променя някои странни факти. Първо на 13.05.2014 година т.е. около месец преди обявяването на обществената поръчка кметът Минчо Казанджиев изпраща писмо до Управляващия орган за промяна на технически характеристики в приложение Б3. Една от тях е изискването влакчето да има възможност да изкачва наклон до 16% (в първия вариант е било 10%.). Втората промяна касае двигателя на локомотива – от дизел на бензин/метан. На 2.06.2014 година Десислава Радославова Йорданова/Стойнова/ – технически сътрудник по проекта е изготвила техническото задание относно предмета на обществената поръчка „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Изискването влакчето да има възможност да изкачва наклон до 16% е записано в заданието. Това задание е съгласувано от Ръководителя на проекта Тотка Симеонова и юриста на общината Цветомир Минчев. На същия ден е предадено на Камелия Вълчанова, началник отдел „Разходване на средства  и контрол“. Пак на същата дата кметът Минчо Казанджиев изпраща до МРРБ за предварителен контрол документацията за участие в  откритата процедура по възлагане на обществената поръчка. Можем само да гадаем, къде се е изгубило изискването за изкачване на наклон до 16%, но е факт, че след отпадането на това изискване е доставено влакче, което се затормозява при изкачването на наклона към Ловешката крепост.

Недължимо платена сума и индикатор за измама

Такова е заключението на одитния доклад. Допуснатите законови нарушения и технически несъответствия не позволяват доставеното влакче да изпълни целите на проекта „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“, дейност 10 за доставка на влакче с два вагона. На това основание Община Ловеч следва да предприеме съответните правни действия за възстановяване на средствата, платени за доставката на атракционното влакче с два вагона от Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна. Заради допуснатите нарушения на общината вече е наложена финансова санкция в размер на 307 000 лева. В тази връзка общината трябва да започне незабавна правна процедура за търсене на недължимо платените средства, но и да потърси отговорност на виновните служители и ръководители. По единствения възможен начин – чрез следствие, прокуратура и съд.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Нека истината бъде вината ми


13996181_10154419402603537_5889355066636355530_oОбщината обяви поредната санкция за европейски проект. Естествено знаех изначално, че за част от най-будното гражданство може да има само един виновник. Този, който си е позволил да разрови обществената доставка за атракционното влакче. В конкретния случай това съм аз. Така, разбира се, е най-лесно и удобно. За виновните, които имат огромна необходимст да пренасочат вината. За партийно обременените, за които истината се измерва с политическа лоялност. За взрените в егото си, защото побират справедливостта и почтеността единствено в тесните гърди на собственото его.

А те, справедливостта и почтеността не могат да бъдат за частно ползване. Измамата е злоупотреба с обществено доверие и публични средства независимо дали я откриваме в готвена или осъществена обществена поръчка. Без значение дали разглеждаме поведението на настоящи или бивши управляващи. Във всеки случай, когато допускаме или се опираме на доказателства, че публични средства ще облагодетелстват или са облагодетелствали външни за Ловеч фирми. Преди някой да се опита да ми прехвърли чужда вина, нека прочете и осмисли очевидните факти. Пиша ги не за оправдание. Пиша ги за манипулаторите и евентуалните жертви на техните евтини манипулации.

Наложената санкцията е за констатирани от Агенция за държавна финансова инспекция нарушения по осъществяването на обществената поръчка за доставка на атракционно влакче с два вагона. Иво Райнов не е подготвял, осъществявал тази поръчка, нито е приел доставеното оборудване по нея. Единствено съм изразявал съмнения, че доставеното оборудване е старо, което противоречи на европейските изисквания и националното законодателство. Финансовата проверка открива съвсем различни нарушения, свързани с процедурата по обществената поръчката и изпълнението на последващия договор за доставка.

Санкцията е наложена въз основа на финансов одит от АДФИ. Иво Райнов не е искал такъв одит. Одитът е пожелан от прокуратурата. За добро или лошо писаното остава и може да бъде прочетено или припомнено във всяка моя статия.

Санкцията е в размера на платената сума за атракционното влакче и с препоръката Община Ловеч да предприеме съответните правни действия за възстановяване на платената сума по договора с Консорциум „Еврогеймс“ ДЗЗД град Варна.

Всички констатирани нарушения касаят процедурата по осъществяване на обществената поръчка и последващата доставка на влакчето. Цитирани са нарушения с допускането на участник, който не е представил всички изискани според обявлението за обществената поръчка документи. Иво Райнов не е бил член на комисията и не носи отговорност за тези нарушения. Отговорните са поименно споменати. Записани са пропуски при доставката на влакчето, когато ръководителят на проекта не е изискал необходимите за сертифициране и регистриране на влакчето като превозно средство документи, както изисква подписания между общината и „Еврогеймс“ ДЗЗД договор. Иво Райнов не е бил ръководител на проекта. В доклада е посочено отговорното лице. Констатиран е индикатор за измама в следствие на различия между представените в офертата технически документи и оригиналите, пристигнали с доставката. Тези различия са останали незабелязани за приемащата страна. Установени са различия между параметрите на доставеното влакче и записаните технически параметри в оригиналите на представените документи. Възложителят, обаче, не е извършил задължителната според договора проверка за съответствие с оферираните параметри. Иво Райнов не е подписал приемателно-предавателния протокол. Лицето, пренебрегнало изискваната по договор техническа проверка е посочено поименно в доклада. Както и неговото писмено уверение, че не  присъства в деня на доставката, а подписва протокола на следващ ден след уверенията от отговорни лица от управленския екип на общината за изрядност на доставката. Констатирано е, че в техническите изисквания за обществената поръчка е пропуснато изискването влакчето да е с техническа възможност за изкачване на наклон от 16%, което е от ключова важност за постигане на целите на проекта с оглед обслужването на туристическия маршрут между  банята „Дели хамам“ и крепостта „Хисаря“. Въпреки, че това техническо изискване е записано в Б3 „Технически спецификации“ от договора по проекта и присъства в първоначално изготвените технически изисквания по обществената поръчка. Иво Райнов не съгласувал обществената поръчка нито на ниво община, нито на ниво Управляващ орган.

Всички констатации сочат, че Община Ловеч е била ощетена още с доставката. Поредица от пропуски и ясно посочени законови нарушения са отворили пътя към доставянето на влакче, което не може да изпълни целите на проекта. Очевадно е, че от това се е облагодетелствала фирмата доставчик, но са загубили всички граждани на общината. Защото този проект подлежи на петгодишен мониторинг за устойчивост, която няма как да бъде постигната с тези технически параметри на влакчето и по маршрута записан и одобрен в проектното предложение. За което , разбира се, пак търпим санкция.

Вече е доказано, че сме купили нещо, което не може да ни служи по предназначение. За 359 000 лева. Ама хайде да го прикриваме, защото ще ни санкционират. Допуснати са нарушения и пропуски, за които има отговорни лица. Дайте да не казваме, защото ще ни наложат санкция. Зад гърба на хората едни публични пари са дадени незаслужено на външна фирма. Нека да се снишим, защото носим санкция за това поведение.

Снишаване, мълчание, прикриване. Някаква омерта, в която аз не искам и няма да участвам. Защото не искам да бъда съпричастен в точенето на публични средства и да наблюдавам със съжалителна констатация резултатите. Както се случва в  болницата, в училища, в социални учреждения, в синдикални организации… Нека това бъде вината ми. Обществото се нуждае от истина и справедливост. Аз мога да кажа истината. За справедливостта си има оторизирани органи – следствие, съд и прокуратура.

Posted in me | Вашият коментар

Защо реформата в образованието обрича на трудно съжителство прилежния класен и отличния учител ?


%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8-1Новият закон за предучилищно и училищно образование вече се прилага. Повсеместно и на парче. Публикуват една наредба с пореден стандарт и училищата започват да прекрояват правилници, стратегии, да създават комисии и работни групи. Месец по-късно излезе нова наредба с поредните изисквания за ремонт на основните училищни документи и поредната порция комисии и работни групи за сформиране. Тъй като законът прави първите си стъпки все още нямам убедителни доказателства, че главния герой на скамейката на печелившите е ученикът. За сметка на това вече добре разбирам кой е главният губещ на скамейката на наказаните – класният ръководител. Всяка следваща наредба сипе още и още задължения. Дето се вика едни осем часа всеки ден си ги има само в работа по задълженията и документите на класа. За преподаване време не остава, но това май не е приоритет на промените. Хайде да погледнем само последните две наредби.

Първо разглеждам Наредбата за приобщаващо образование. Тя императивно определя следните задължения на класните ръководители

1.Провеждане на регулярни срещи с учителите и другите педагогически специалисти с цел обсъждане на информация и набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа за личностното развитие на учениците

2.Обсъждане на информация за обучителните затруднения на учениците

3.Предприемане на конкретни мерки спрямо учениците с обучителни затруднения

4.Запознаване на родителя, представителя на детето с предприетите мерки

5.Отчитане на напредъка и прекратяване на предприетите мерки

  1. В случаите, когато липсва напредък участва в дискусия за насочването на ученика към оценка на индивидуалните му потребности
  2. Изготвяне съвместно с учениците правила за поведение в паралелката

8.Обсъждане с ученика възникнали проблеми в паралелката и оказване подкрепа за разрешаването на проблема.

9.Документиране дейностите за разрешаване на проблема в дневника и уведомява родителя или представителя на детето

10.Съвместно с ученика избиране на превъзпитателни дейности в полза на училището за  проблеми ученици

11.Участие в оказването на обща подкрепа за проблеми и наказани ученици

12.Уведомяване родителя за неуважително направени отсъствия за всеки учебен ден

13.Своевременно отбелязване броя на отсъствията в дневника на класа, а в края на учебния срок ги вписва в ученическата книжка

14.Търсине на потвърждение от страна на родителя за допуснати отсъствия по уважителни причини

15.Приемане предварителното уведомление от родител за ползване на разрешаваните от директора три дни отсъствия

16.Предлагане на директора санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка“

17.Докладване пред педагогическия съвет провиненията на учениците

18.Даване мнение за наказанията на учениците

19.Отразяване санкцията в бележника на ученика

20.Участие в екипа за личностна подкрепа на ученика, който провежда поне две заседания месечно

Друга приета наскоро Наредба за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование предвижда още задължения за класните:

21.Провеждане гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование в часовете на класа

22.Работа за постигането на компетентности съгласно рамковите изисквания  за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

23.Съдействие за патриотичното възпитание и националното самочувствие

24.Подпомагане финансовата и правна грамотност на учениците

25.Работа за превенция на насилието, справяне с гнева, агресията и мирно решаване на конфликти

26.Възпитаване учениците за превенция на корупцията

27.Работа за последователното развитие на класа като общност

28.Организиране избор на ученически съвет на класа

29.Съобразяване годишния план за часа на класа с желанията на учениците

30.Осигуряване време за функционирането на ученическото самоуправление в паралелката

Тридесет задължения, въведени само с тези две наредби. Разбира се част от тях са познати и практикувани и до момента, но новостите са в пъти повече и ще ангажират значителна част от времето на класните ръководители. Като прибавим и задълженията , записани в Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, неизбежното участие в няколко от многобройните комисии, предвидени в новата нормативна уредба и непрестанните задължения, вменявани от Регионалните управления по образованието и Министерството на образованието става ясно, че нещастникът, определен да бъде класен ръководител трябва да живее под постоянен стрес да не пропусне да изпълни някое от безкрайните изисквания към него. Не става ясно, кога този човек ще изпълнява основните си учителски задължения – да подготвя уроците, да проверява писмени работи и да покрива изобилието от  ДОС-ове, въведени с огромната редица от наредби.  Струва ми се, че по изискванията на новата нормативна уредба добрият класен и отличният учител ще бъдат в постоянна конфронтация. И всеки ще трябва да избира между това да даде повече знания и възпитание на учениците или да стъпва в действията си по буквите на наредбите. Всъщност има и трети вариант – да зареже учителството и да си намери работа, в която не оковават творчеството и свободния дух в усмирителната риза на бумащината.

 

Posted in Uncategorized | има 1 коментар

АДФИ по следите на сделката с влакчето


vlakche2207151Вече писах, че Агенцията държавна финансова инспекция приключи одита на обществената поръчка за атракционното влакче. Със заключение за индикатор за измама и констатации за редица законови нарушения. Както обещах ще разкажа подробно за заключенията на одитора с фактите и думите записани в доклада. Всяко твърдение, име или нарушение, за което уважаемия читател ще прочете в следващите редове е  най-добросъвестно заимствано от одитния доклад.  Правя тези публикации с искрената убеденост, че гражданите са в правото си да знаят за всички нарушения, извършени с публични средства. Нарушения, за които точно гражданите ще трябва да плащат и сега, както и в редица предходни случаи. Споменаването на всички имена ще бъде направено в контекста, с който те са записани в одитния доклад. Мое задължение като общински съветник е да представя нарушенията и техните извършители както ги е видял, определил и записал одитора. Тъй като вече ми задаваха въпроса за последваща вина и отговорност, смятам това за компетенция на следствие, прокуратура и съд. Само те могат да определят дали има виновно извършени деяния.

И така одитен доклад № ДИ 2 ЛЧ-5/3.10.2016 е изготвен на основание заповед № ФК-10-966/4.08.2016 година, подписана от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Основание е чл. 10, ал 1, ш.3 и чл. 5 от Закона за държавната финансова инспекция и във връзка с Постановление от 21.07.2016 г. на Окръжна прокуратура – Ловеч. Одитната проверка е със задача „Проверка законосъобразността в областта на обществените поръчки, при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“, съгласно договор за безвъзмездна помощ  № B161PO001/3.1-03/2010/032/3-08.2012.

В проекта са предвидени 9 обществени поръчки. Под № 5 е записана процедурата по обществената поръчка за влакчето. Стойността на влакчето е формирана на база сравнителна оферта от 18.11.2010 година на фирма The Point international град Търговище. Офертата е за продукт на италианската фирма „КАЛП“, лидер в производството на атракционни съоръжения. Базовата цена е 139 000 € и са предложени аксесоари за още 17 400 €. Ползвайки именно тази оферта  в приложение Б3 към Апликационната форма „Технически спецификации за доставка“ на позиция 45 е записано атракционно влакче с два вагона на стойност 300 000 лева без ДДС.

На 02.06.2014 г. Десислава Радославова Йорданова /Стойнова/ в качеството си технически сътрудник по проекта изготвя техническото задание относно обществената поръчка „доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“. Техническото задание е съгласувано от Тотка Василева Симеонова, като ръководител на проекта и Цветомир Милчев Минчев- юрист на общината и предадено на Камелия Вълчанова – началник отдел „Разходване на средства и контрол“. С решение 075/ 26.06.2016 кметът Минчо Казанджиев открива процедура за възлагане на обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона“. Решението и обявлението са изпратени до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки за вписване в регистъра на обществените поръчки. В обявлението е посочен краен срок за представяне на оферти 17.00 часа на 06.08.2016 г. Обявлението съдържа минималните технически параметри на локомотива и вагоните и прогнозна стойност от 300 000 лева без ДДС. В предвидените от закона срокове постъпват писмени запитвания от „Еврогеймс“ ЗДДЗ град Варна и „Кейбъл Тех“ ООД град Варна. В определения с обявлението срок постъпва само една оферта по обществената поръчка -на „Еврогеймс“ ЗДДЗ град Варна, регистрирана с вх. № ОП-58/6.08.2014 – 16.53 часа.

Със заповед №096/07.08.2014 кметът Минчо Казанджиев назначава комисия за провеждане на откритата процедура по обществената поръчка в състав:

Председател :Камелия Петрова Вълчанова – Началник отдел „разходване на средства и контрол“ , с квалификация „икономист“

Членове:

1.Цветомир Милчев Минчев – юрисконсулт, Община Ловеч

2.Найден Николов Вълчев-главен експерт „Обществени поръчки“,  Община Ловеч, с квалификация икономист

3.Димитър Михайлов Димитров – Директор дирекция „Икономическа политика и бюджет“, Община Ловеч, с квалификация „инженер“, специалност“ индустриален мениджмънт“

4.Тодор Тодоров Цветков – старши експерт ООД, Община Ловеч, с квалификация „инженер“, средно специално образование „Двигатели с вътрешно горене“

Както се посочва в одитния доклад в чл. 34, ал 2 на ЗОП е записано, че в състава на комисията задължително се включва един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Одиторът констатира, че при извършената финансова инспекция се остановява, че в състава на комисията, назначена със заповед на кмета Минчо Казанджиев е включен правоспособен юрист, но от останалите членове нито един не притежава необходимата професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката „Доставка на атракционно влакче-локомотив с два вагона“, с което не е спазено второто императивно условие, предвидено в чл. 34, ал 2 от ЗОП. Това обстоятелство създава последствия, за които ще разкажа в следващата публикация.

Одиторът посочва, че при извършената финансова инспекция при проверката на документацията за участие в процедурата, обявлението и работата на комисията, назначена от кмета Минчо Казанджиев се установява, че в обявлението и в документацията за участие се изисква участниците да са сертифицирани при производство, доставка и сервиз на туристически влакчета и ремаркета за влакчета. Одиторът счита, че обществената поръчка е с обект „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал 1, т. 1 от ЗОП /обн. ДВ, бр. 28/2004 г….изм. ДВ, бр. 33/2012 г./., което означава, че доставката може да бъде предложена от различни оператори, включително и такива, които не са производители на влакчета. Записано е, че при тези обстоятелства така поставените в обявлението и документацията изисквания не осигуряват спазването на чл. 2, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП /ДВ, бр.37/2006 г./, а именно свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  Според заключението на одитора на 26.06.2014 г. Минчо Стойков Казанджиев, в качеството си на кмет на Община Ловеч и възложител на обществени поръчки е одобрил обявление за поръчката и документация за участие с включено изискване, с което необосновано е ограничено участието на лица в обществената поръчка в нарушение на чл. 25, ал 2 от Закона за обществените поръчки/обн. ДВ, бр. 28/2004 г….изм. ДВ, бр. 37/ 2006 г./. За установеното нарушение по време на инспекцията на виновното лице е съставен и връчен акт за установено административно нарушение №11-01-560/3.10.2016 г.

В условията на посочените по-горе ограничения оферта подава само един участник, който назначената от кмета комисия, чийто състав не удовлетворява изискванията на закона за професионална квалификация и практически  опит, съответстващ на предмета и сложността на поръчката, класира на първо място в откритата процедура. Както вече знаем това е „Еврогеймс“ ЗДДЗ, чиято оферта, както ще стане ясно по-късно, не само не съответства на всички технически изисквания, но и представя документи с невярно съдържание. За тези факти, още нарушение и конкретни виновници в следващата статия.

Posted in Ловеч, Регионално развитие | Вашият коментар

Тъничка е културата на политиката


%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-2016Онзи ден на заседание на общински съвет признах, че не съм виждал толкова много пари за култура. Имах предвид културния календар на Община Ловеч за следващата година, в който са разписани събития и прояви за общо 175 000 лева. В хода на дискусията бяха направени предложения, които завишиха сумата на 182 000 лева и дадоха основание на бившия кмет господин Минчо Казанджиев да заяви, че календарът е богат и добър. Въпреки това общинският съвет сътвори странен парадокс – календарът получи подкрепа като събития и позиции, но бюджетът не бе одобрен.

В разговори с колеги и от статуси в социалните мрежи чух, респективно прочетох, основания за отказаната подкрепа. С някои от аргументите съм съгласен напълно. Да, в този календар трябва да намерят място и финансова подкрепа културни събития на селата и техните читалища. Вярно е, че голяма част от предвидените средства ще бъдат дадени на външни изпълнители. Разбира се, че значително повече пари трябва да бъдат планувани за развитие на местните формации, групи и самодейност. Аз дори имам още забележки. Например отпадането на проектния принцип за част от дейностите в календара. Предходните години в състезанието между проекти се „родиха“ много добри идеи за културни събития. Виждам, че част от най-успешните събития присъстват и в новия календар, но липсата на състезание  ограничава достъпа на граждански организации и културни институти до възможностите да предложат и реализират креативни културни идеи. Не ми харесва и факта, че продължаваме да залагаме на социалния характер на календара т.е. огромна част от средствата ще бъдат вложени в културни събития без всякаква възвращаемост. Продължавам да твърдя, че трябва да се насочим към повече култура, която да носи приходи. Както Цветница или може би както би успял един добре направен рок фестивал. Не съм доволен, че в културния календар не виждам литературния салон „мостове“ едно прекрасно събитие, което дава възможност на ловешкото гражданство да се срещне с актуални писатели и нови заглавия от българската литература, да дискутира с водещи автори.

Роля на един общински съвет е да задава посоката, темпото и стъпките. В този смисъл общинският съвет има инструментите да промени календара и неговата финансова рамка, така че да отговаря на гражданските изисквания и потребности. Чух гневни гласове, че парите (26 000 лева) предвидени за концерта на група „Фондацията“ на 11-ти май са необосновано много. Добре, но не чух нито едно предложение да ги намалим или събитието да отпадне. Не чух предложение да вземем от тези пари и да даден за културни събития в селата да речем. И ако е имало и други събития, които не се харесват или пари, които скандализират, то именно общинският съвет е мястото където трябваше да бъде предложена такава корекция. Нищо подобно. В залата се чуха няколко формални коментара и дребни предложения на Валя Янкова и Соня Караянева, които бяха приети. Вместо да променят бюджета на културния календар в такъв, какъвто би приличал на община в оздравителен режим или в съответствие с местната културна традиция, съветниците решиха просто да не го одобрят. Така заедно с може би заслуженото неодобрение за концерта на „Фондацията“ изразиха неодобрение и към бюджета на Люляковите музикални вечери, отдавна чаканото истинско отбелязване на Ловешкия мир, юбилейните чествания за Левски, освобождението на Ловеч и създаването на първата местна управа, поредното издание на театралния фестивал за млада режисура, добилите популярност фолклорна среща „Хоро под Стратеш“ и пленер „Дувари“, Цветница…  Общинският съвет е този, който трябва да определя политиките, този който трябва да определи събитията и тяхното финансово обезпечение. Администрацията е тази, която трябва да предлага, но не и да определя. С отхвърления бюджет местният общински съвет направи пореден реверанс към администрацията. Защото след вчерашното гласуване бюджетът за културния календар ще бъде предложен заедно с бюджета на общината.  Там събитията и тяхното финансиране ще бъдат определени от заместник-кмета Цветан Георгиев. А общинският съвет няма да може да коригира, допълва или редуцира културния календар. Жалко.

Posted in Ловеч | Вашият коментар

АДФИ потвърди измамата с атракционното влакче


vlakche2207151В серия статии представих съмнения относно обществената поръчка и изпълнението на договора за доставка на атракционно влакче по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“. Макар да формулирах своите тези, предположения и заключения върху документи и обективни  факти не си позволих нищо повече от подозрения и съмнения и оставих аргументираните заключения за специализирани органи.

В качеството си на общински съветник и съгласно правомощията ми, разписани в ЗМСМА поисках официален достъп до одитен доклад  № ДИ2ЛЧ-5/3.10.2016 на Агенция държавна финансова инспекция. Съгласно изискванията на закона Община Ловеч ми предостави одитния доклад. Проверката е въз основа на заповед на директора на Държавна агенция финансова инспекция със задача “ Проверка на законосъобразността в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“

Докладът е аналитичен документ с точни заключения и констатирани законови нарушения. Тъй като искам да запозная читателя с автентичните текстове и изводи на одитора, ще подготвя няколко публикации, в които да поднеса на аудиторията оригиналния одиторски анализ. Днес ще посоча само някой от най-важните акценти от проверката.

1.Одиторът установява недължимо платена сума на консорциум „Еврогеймз“ ДЗЗД град Варна и индикатор за измама по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция.

2.Кметът на Община Ловеч не е спазил императивно изискване на Закона за обществените поръчки като в назначава комисия по откритата процедура за обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона по проект № BG 161Д001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за туристическите атракции в Община Ловеч“ членове без професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

3.Възложителят на обществената поръчка т.е. кметът на Община Ловеч включва в поръчката текстове, които необосновано ограничават участието на лица и са в нарушение на Закона за обществените поръчки

4.Назначената от кмета комисия нарушава изискванията на Закона за обществените поръчки и не само не отстранява от процедурата участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, но дори го обявява за победите в процедурата.

  1. Богдана Димитрова, управител на консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ Варна, победител в конкурсната процедура по обществената поръчка, декларира с подписа си документи с невярно съдържани, което представлява индикатор за измама по смисъла на закона.

6.Доставено е атракционно влакче, част от техническите параметри на което не съответстват на офертата по обществената поръчка.

  1. Лицето подписало предавателно.-приемателния протокол няма необходимата техническа компетенция за да удостовери техническата годност на влакчето и съответствията на представените технически документи. Представената папка с документи с документи са сертификация и регистрация е непълна, но е приета без забележки по настояване на хора от ръководния състав на общината

8.Приемателно-предавателния протокол е подписан без да бъдат извършени проверки на съответствията на редица технически параметри, с което е нарушен сключения договор между Община Ловеч и консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ град Варна.

9.В деня на приемането на влакчето не е извършен тестови пробег по предвидения в проекта маршрут баня „Дели хамам“ – Ловешка крепост.

10.Лицето, подписало приемателно-предавателния протокол не е присъствало в деня на доставката на влакчето. Сформирана е комисия от отговорни лица от управленския екип на общината, които са настояли протокола да бъде подписан от ръководителя на проекта като са го уверели в пълното съответствие и техническата изправност на влакчето.

  1. При изготвянето на обществената поръчка е допусната промяна и несъответствия в сравнение с Приложение Б3 – технически спесификации от договора между Община Ловеч и МРРБ. Тези промени водят до невъзможност а бъдат изпълнени целите на проекта, а именно превозване на туристи между резерват Вароша и Ловешка крепост

Детайлна информация по горните констатации с конкретните имена на виновните,  нарушенията на законаи финансовите последствия за общината  ще представя в следващите публикации.

Posted in Регионално развитие | Вашият коментар