Промяната в делегираните бюджети дава крайно недостатъчно на малките и отнема средства от големите училища


1429201114_8На първо четене широко прокламираната промяна във философията на делегираните бюджети изглежда като опит да бъде заблудено общественото мнение. В излязлото на 1.11.2017 година Постановление 667 на Министерски съвет стандартът за издръжка е разделен на три компонента. Първият е стандарт за институция. Вторият стандарт за паралелка и третият стандарт за ученик. Твърди се, че така ще бъде намалена зависимостта на бюджета единствено  от броя на учениците. На практика, обаче, помощта, която получават училищата от разбиване на стандарта е плаха и се усеща осезаемо само в най-малките училища. Част от средните и особено големите училища са ощетени. И така за какво става дума?

От следващата година всяко не специализирано училище ще получава 33 000 лева като стандарт за институция и 6992 лева за всяка паралелка. Добре новите елементи в бюджета ги адмирираме, но защо се намалява издръжката на ученик с драстични суми. Според последното постановление от септември тази година стандартът за издръжка на ученик варира от 1686 лева до 2088 лева. Сега стандартът за издръжка на ученик е един и се изчислява на 1370 лева! Предвиден е допълнителен коефициент на увеличение, който варира в зависимост от демографското състояние на общината, отдалечеността от голям град, близостта до граничен район. Според този коефициент общините са подредени в 8 групи с добавки от 0,017 до 0,12. Хайде да пресметнем. Избирам малко училище от 8 група, където бюджетът се увеличава с най-голям процент. Ако училището обучава 180 деца, разпределени в паралелки на допустимия долен минимум на пълняемост  вероятно ще има до 11 паралелки. Умножени със стандарта за паралелка (6992 лева) получаваме 76 912 лева. Добавяме 33-те хиляди за институция. До тук 109 912 лева. В това училище парите, които се полагат на ученик възлизат на 246 600 (180 х 1370). Следователно целият бюджет на мисленото училище ще достигне 356 512 лева. Сумата, умножена с коефициента за 8-ма регионална група (0,12) се закръгля на около 399 000 лева. Нека да сравним с бюджета, образуван по все още използваната методика (един стандарт на ученик, който за тази община е 2088 лена). Получаваме сумата от 375 840. Вижда се, че бюджетът е увеличен, но разликата от 24 000 лева представлява около 7%-но нарастване. Дори и с тези средства на малкото училище в изостаналия район ще му бъде трудно да оцелява.  Най-странното е, че едно училище с тези характеристики от 5 група би получило увеличение на бюджета от малко над 11%, а ако е във втора група дори 12%. Излиза, че училища от по-благоприятни райони ще получат повече нарастване на парите. До тук с добрите новини. Задълбоченият прочит на постановлението показва, че колкото е по-голямо училището, толкова по-малко допълнителни средства ще получи. Училищата с около 500 ученици почти не получават увеличение, а тези с брой надвишаващ това число се оказват ощипани. Този път избирам реално училище – моята ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. През тази учебна година се обучават около 870 ученици. Следователно средствата според стандарта за ученик възлизат на 1 191 900 лева. Учениците се обучават в 34 паралелки, които носят още 237 728 лева. Предвидени са и 33 000 лева за институция (макар, че логиката училища с 10-15 пъти разлика в разгърнатата площ да получават еднаква суми ми изглежда неразбираемо ). Получава се обща сума от 1 462 620. Коефициентът за корекция за втора група, в която се намира нашата община е 0,017 или 24 864 лева. Коригираме бюджета с тези пари и получаваме 1 487 484 лева. Във момента и до края на тази календарна година бюджетът на училището се формира от стандарт 1772 за всеки ученик. Според тази, вече изоставена методика, гимназията трябва да получава 1 541 640 лв. Всеки може да види разликата от 54 156 лева. Сметката сочи, че бюджетът на училището е намален с около 3,5%!  В още по-големите училища сумите и съответно процентът е още по-голям. Излиза, че за част от училищата прокламираното подобрение на бюджета се изразява в намаляване на средствата. В този контекст се пораждат два сериозни проблема. На първо място ставаме свидетели на случай, в който държавата макар и посредством финансова гимнастика намалява бюджетите на определена категория училища. На второ място „ощипаните“ училища са поставени в твърде неприятна ситуация. От септември тази години възнагражденията на педагогическия и непедагогическия персонал бяха увеличени, за което държавата осигури целеви средства. Намалението на бюджетните средства в някои от училищата ще наложи средства от издръжка да бъдат пренасочени за осигуряване на заплати. В много учебни заведения вече 85-86 % от бюджетните средства са за заплати, а едва 14-15% за издръжка. С общото увеличение на цените издръжката нараства всяка година. Без , разбира се, да забравяме, че училището не е само заплата, отопление, осветление и вода. Модерното училище се нуждае от обновена база, съвременни учебно-технически средства. Нещо което няма как да се случи с 14-15% бюджетни средства, при това застрашени да се свият до още по-малки размери.

Промяната в делегираните бюджети, дълго обмисляна и коментирана, изглежда като рекламна пушилка. Дава малко, но крайно недостатъчно за стабилизиране на малките училища и отнема средства на най-големите. Което звучи като пълен нонсенс в контекста на предизборното лого, че образованието ще бъде най-важен приоритет на настоящото управление.

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.