Промените в Наредбата за приобщаващо образование – облекчения, ефективност, но и пропуски, които отварят опасни вратички


ministerstvonaobrazovanietosmallМОН публикува проекта за промени в Наредбата за приобщаващо образование. До 11.09.2017 проектът е отворен за коментари, забележки, допълнения и мнения. Още в през пролетта Министерството на образованието призна, че текстовете на изготвените миналото лято наредби са непрецизни и трябва да се преработят в полза на децата, учителите, образователния и възпитателния процес. Излагаха се аргументи за прекомерна обстоятелственост, за излишни текстове и претоварване на учителите със задължения. В лятната пауза министерството поде кампания за ревизия на няколко наредби, чиито изменения бяха оценени като най-належащи. Проведени бяха обсъждания с представители на РУО, директори и учители. Имах шанса да присъствам на едно от тези обсъждания във Велико Търново. По добре познатия от миналата година почин, малко преди началото на новата учебна година, министерството ни предоставя текстовете на изменените наредби с очакване за оживено обсъждане и постигане на общо съгласие в навечерието на 15-ти септември.
Наредбата за приобщаващо образование беше цитирана многократно като най-неотложна за ремонт. Проблемът дойде най-вече от смазващите изисквания към екипите за подкрепа на личностното развитие, които бяха обречени на бумащина за всяко свое действие и намерение. Преди да бъдат публикувани промените в Наредбата бяха широко анонсирани от министерството именно с акцент върху облекчаване работата на учителите. Прочетох внимателно новия текст на проекто-наредба. Предлаганите промени не могат да бъдат наречени драстични, но ще се почувстват от учителите. Откъде най-вече ще дойдат облекченията в работата на колегите?
1.Предвижда се значително опростяване на изискванията към екипите за подкрепа на личностното развитие. Регламентират се три задължителни заседания – в началото на годината, в края на първи срок и в края на учебната година. В досегашния вариант екипите бяха задължени да провеждат поне по две подобни заседания всеки месец. Опростена е процедурата на подписване на протоколите от тези заседания като задължението е вменено само на членовете на екипа.
Въпреки направените промени някои от най-ангажиращите императиви се запазват. Например необходимостта от съставяне на индивидуални планове за работа с всяко дете , което се нуждае от допълнителна подкрепа, контрола и отчитането на резултатите по тези планове. Да припомня , че педагогическа подкрепа се предвижда за четири групи деца: с обучителни затруднения, с проблемно поведение, със СОП и за талантливи ученици. Мисля, че всяко училище обучава деца от поне две групи.
2.Старият текст претоварваше от изисквания и ангажименти класния ръководител. В новата редакция той е разтоварен като изискванията са разпределени между педагогическите специалисти, включени в дейностите по подкрепа на личностното развитие.
Предвидени са и други облекчения в дейността на класните. И в новия текст базисна дейност за преодоляване проблемното поведение на детето или ученика е „обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му“ (чл. 45 т.1). В актуалната редакция, обаче, не присъства изискването това да се документира в дневника на класа. Класният ръководител ще бъде облекчен и при налагането на санкции. Уведомлението за откриване на процедура за налагане на санкция, което се подписва от директора, но традиционно се придивижва от класния ръководител, може да бъде връчено и по електронна поща като копие от подаденото писмо се счита за доказателство.
3.Една година беше достатъчна за да стане ясно, че текстът относно процедурите за освобождаване от учебни занятия не работи. В новата редакция се връщаме към познатата практика – ученикът може да бъде освобождаван от училище до 3 дни с разрешение на класния ръководител (стар текст директора) и до 7 дни с разрешение на директора (стар текст педагогическия съвет). През миналата година Педагогическите съвети бяха затрупани с родителски молби за освобождаване от учебни занятия и губеха не малка част от ефективността си в удовлетворяване на тези прошения.
4.Адмирации заслужава и нормативния стремеж родителите и службите по социално подпомагане да бъдат въвлечени по-отговорно в процеса на приобщаване и възпитание на децата. В чл. 53 ал.3 е записан текст, който регламентира, че при отказ от родителско съдействие при констатирано проблемно поведение на ученик директорът уведомява писмено дирекция „Социално подпомагане“. В алинея 5 се задължава съответната дирекция да уведоми в срок от 7 дни за предприетите действия.
Редом с добрите попадения ще посоча и примери за промени, които по-скоро ще влошат действието на наредбата.
1.Видим е стремеж текста, който регламентира извиняването на отсъствия по медицински причини да бъде опростен и облекчен. В този стремеж, обаче, се допускат два значими пропуска. В чл. 61. ал 1 на новата редакция е записано, че ученикът може да отсъства .по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение“. Всички помним колко време отне съгласувателната процедура между МОН и МЗ за да се уточни вида на документа, на основание на който ще се извинява отсъствието. Мисля, че е редно това да бъде уточнено, защото иначе отново се отваря възможност за купуване на извинителни медицински бележки. Текстът в новата наредба страда от още една съществена липса – не е записано задължението родителят да уведоми класния ръководител за отсъствието по медицински причини. Това е една от мерките, които използваме от години в моето училище за да намали отсъствия, които се оправдават със закупени медицински бележки и се случват без знание на родителя.
2.В същия член , но в точка втора са изброени участията в различни форми и събития, при които отсъствията на ученика също се приемат по уважителни причини. В този случай предварителното потвърждение на родителя е изискуемо, но липсва уточнение за начина на уведомяване. Нека не изглежда дребнаво, но липсата на ясен регламент създава проблеми на класните – например някои директори не приемат телефонното обаждане от родител за надлежно предупреждение. И в двете редакции, обаче, липсва една рядка, но все пак човешка причина за отсъствия – смъртта на близък. При подобни поводи работещите имат право на отпуск, така че не е логично децата да ползват дни от тези по семейни причини. Струва ми се уместно да се предвиди уважителен режим и при този неприятен повод.
3.Новата редакция е доста пестелива по отношение на санкциите и препраща към член 199 от ЗПУО. Само, че това създава проблем. Учителите вече трябва да се основават единствено на текста в Закона, който разрешава отстраняване от час на ученик, възпрепятстващ работата (чл. 199 ал 2). Да, но в стария текст на наредбата бяха поместени допълващи текстове, че ученикът не напуска сградата на училището при отстраняване, и че в дневника не се вписва отсъствие. Сега как практикуваме? Или всяко училище ще прави свое тълкувание, най-вече за това дали отстраняването се наказва и с отсъствие по неуважителни причини?
4. В двете редакции, както и в Закона не е разписано за какви провинения се налагат различните санкции. Същевременно в наредбата четем, че всяка санкция трябва да бъде наложена след като бъде преценена тежестта на съответното нарушение. Да де, ама тази преценка не е ли твърде субективна? Все си мисля, че наредбата трябва да регламентира обща, задължителна рамка, която е особено важна при деликатната материя на наказанията. Липсата на конкретика дава възможност ученици да получат по-тежки санкции за относително леки провинения. А концепцията на приобщаващото образование следва точно обратната логика – да налагаме санкции едва когато сме изчерпали другите възможности и то със задължението да бъдат максимално справедливи.
Разбира се държа да отбележа, че адмирирам и горещо подкрепям текста, който задължава санкциите на ученика да се предоставя с планирана обща подкрепа за личностно развитие. Не, че тази формулировка липсваше в старата редакция, но сега е изведена като ясен императив.
Няма съмнение, че промените в Наредбата за приобщаващо образование ще донесат облекчения и ефективност в работата на учителите и педагогическите специалисти. Сигурен съм, че има още какво да се предложи и се надявам, че то ще бъде направено по времето на обсъждане. Надявам се и моите забележки, с които откривам пропуски в предложението, да послужат като основание за дискусия и да бъдат взети под внимание в окончателната редакция.

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.