Преходни остатъци дори и в най-малките училища


imagesНапоследък бе подхваната дискусия за ревизиране на делегираните бюджети. Лансират се идеи за значително смекчаване на зависимостта между броя ученици и държавното финансиране. Заговори се за изработване на общ, независим от броя на учениците стандарт за издръжка и променлива компонента, която да отразява числеността на обучаемите. В контекста на тези разсъждения си поставих за задача да проуча финансовата обезпеченост в големите и малките училища. За мен несъмнено  един от индикаторите е дали стигат парите. Ако учебните заведения завършват трудно календарната година е едно, но когато си прехвърлят за следващата икономисани средства ситуацията изглежда съвсем различно. Затова в качеството си на общински съветник и председател на комисията по образование и култура поисках справка за изразходването на училищните бюджети и остатъците след приключване на календарната година. Защото наличието на преходни остатъци показва,  че са спестени пари, след като са финансирани пълноценно всички  дейности в едно учебно заведение. Просто не мога да допусна, че някой ще си позволи да спестява за сметка на непълноценно финансирани дейности.

Предоставените данни показват твърде любопитна картина в Ловешка община. Всички общински училища приключват учебната година със спестени пари. Това означава, че учебните заведения се управляват предпазливо, а средствата от делегирания бюджет се разходват  пестеливо. Втори важен извод е, че броят на учениците съвсем не е определящ за размера на преходния остатък. Най-голямата икономия не е в училището с най-многочислен състав. Такъв остатък се реализира както в училища с 600- 900 ученици, така и в учебни заведения със 100 и по-малко учащи се. Все пак най-крупни остатъци са формирали две от най-големите училища, при това спестените средства се измерват в стотици хиляди.

Преходни остатъци за 2016 година

Untitled

ДД – държавни дейности, МД – местни дейности, Бу -брой ученици, СУ – средно на ученик

Забележка: Броят на учениците в ПЕГ отчита и настанените на пансион

Измерването на остатъците в абсолютни числа е доста подвеждащо. Значително по-точна представа получаваме, ако изчислим по-колко лева средно на ученик са спестени в преходните остатъци.  За анализа използвам официални данни – броя на учениците по образец № 1 и размер на преходния остатък по информация на община Ловеч. Изненадващо сред спестилите най-много средно на ученик е само едно голямо училище. Вижда се, че дори миниатюрното защитени училище в Малиново със само 24 ученици е спестило от издръжката на всеки ученик 85 лева. Училища с между 200 и 400 обучаеми спестяват от издръжката на всеки ученик трицифрена сума. В по-големите училища спестените в преходния остатък средства значително намаляват и се колебаят около 50-80 лева на ученик.

Съдейки по преходните остатъци и факта, че са възможни дори в най-малките училища се налага извода, че разходните стандарти са напълно достатъчни за пълноценното финансиране на учебните заведения. Този факт е често срещан контрааргумент срещу по-нататъшно увеличение на единните разходни стандарти. Просто на фона на реализираните преходни остатъци твърденията, че училищата не успяват да се справят с предвидените пари силно олекват.

Преходни остатъци в детските градини през 2016 тодина

Untitled 2

От 2-3 години детските градини в Ловешка община също са на делегирани бюджети. Финансирането е смесено, част от средствата постъпват като делегирана от държавата дейност, друга част постъпва като местна дейност. Ловешкият стандарт за детските градини е един от най-високите в България, главно заради местната компонента. Перманентно чувам предложения за увеличаване на сумата, която постъпва от местни дейности. Трудно защитимо като се има предвид, че всички детски градини спестяват по-голямата част от средствата именно от компонентата „местни дейности“. С малки изключения преходните остатъци на детските градини са съпоставими с тези на училищата. Съпоставими суми са спестени и от издръжката на всяко дете в детските заведения.

Ситуацията с икономисаните средства, прехвърлени като преходни остатъци подсказва няколко извода. Аз приемам, че спестените средства не са за сметка на качеството на обучение, модернизацията на базата и заплащането на персона. Не мога да допусна, че някой от ръководителите ще ограничи финансирането на  горните пера. Друг е въпросът защо спестените пари се мултиплицират всяка следваща година , а не се инвестират  в съвременна среда, нови обучителни технологии, привличане на по-квалифицирани кадри или стимулиране на вече наетите. Факт е, че делегираните бюджетни извадиха на светло финансови остатъци, които в миналото се харчеха от общините не по предназначение. Факт е също, че тези средства дават възможност на добрите мениджъри да развиват бързо своите учебни заведения. От друга страна не мога да си обясня защо при налични бюджетни резерви в някои учебни заведения събират от родители пари за размножаване на материали или текущ ремонт на учебни стаи и занимални? Защото тези средства се отпускат от държавата за да покрият всички необходими разходи за удобството и съвременното обучение на децата. А когато от издръжката на всяко дете са спестени трицифрени суми има две възможни обяснение – или парите са много, или децата са ощетени.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на образование. Запазване в отметки на връзката.

2 Responses to Преходни остатъци дори и в най-малките училища

  1. Maria Donkova каза:

    Здравейте, към коя дата са актуални данните може ли да споделите? Почти съм сигурна, че като общински съветник знаете, че разходите на училищата през януари се покриват с преходните остатъци, а в някои общини – и през февруари. Такъв е ритъмът на бюджетните трансфери от МФ към първостепенни разпоредители и от тях към второстепенните – не съм сигурна че читателите на блога Ви, които не са общински съветници или общински финансисти знаят това. Според мен. за сте се сигурен дали сте попаднал на тенденция да се „икономисва“ без да се покриват нуждите, трябва да поискате данните за преходните остатъци за целия период, откакто най-накрая беше уредено нормативно те да остават в бюджетите на училищата, а да не се връщат в ДБ както повелява закона за държавния бюджет за всички остатъци по сметките на публичните институции към 31/12.

  2. ivo rainov каза:

    За календарната година са разбира се, както се отчита бюджета. А иначе съм сигурен, че сте наясно, че до одобряване на новия бюджет учебните заведения получават 1/12 част от него. Учуебните заведения не са оставени без финансиране през януари за да разчитат на преходен остатък.

Коментари са забранени.