Защо реформата в образованието обрича на трудно съжителство прилежния класен и отличния учител ?


%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be-%d0%b2-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b8-1Новият закон за предучилищно и училищно образование вече се прилага. Повсеместно и на парче. Публикуват една наредба с пореден стандарт и училищата започват да прекрояват правилници, стратегии, да създават комисии и работни групи. Месец по-късно излезе нова наредба с поредните изисквания за ремонт на основните училищни документи и поредната порция комисии и работни групи за сформиране. Тъй като законът прави първите си стъпки все още нямам убедителни доказателства, че главния герой на скамейката на печелившите е ученикът. За сметка на това вече добре разбирам кой е главният губещ на скамейката на наказаните – класният ръководител. Всяка следваща наредба сипе още и още задължения. Дето се вика едни осем часа всеки ден си ги има само в работа по задълженията и документите на класа. За преподаване време не остава, но това май не е приоритет на промените. Хайде да погледнем само последните две наредби.

Първо разглеждам Наредбата за приобщаващо образование. Тя императивно определя следните задължения на класните ръководители

1.Провеждане на регулярни срещи с учителите и другите педагогически специалисти с цел обсъждане на информация и набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа за личностното развитие на учениците

2.Обсъждане на информация за обучителните затруднения на учениците

3.Предприемане на конкретни мерки спрямо учениците с обучителни затруднения

4.Запознаване на родителя, представителя на детето с предприетите мерки

5.Отчитане на напредъка и прекратяване на предприетите мерки

  1. В случаите, когато липсва напредък участва в дискусия за насочването на ученика към оценка на индивидуалните му потребности
  2. Изготвяне съвместно с учениците правила за поведение в паралелката

8.Обсъждане с ученика възникнали проблеми в паралелката и оказване подкрепа за разрешаването на проблема.

9.Документиране дейностите за разрешаване на проблема в дневника и уведомява родителя или представителя на детето

10.Съвместно с ученика избиране на превъзпитателни дейности в полза на училището за  проблеми ученици

11.Участие в оказването на обща подкрепа за проблеми и наказани ученици

12.Уведомяване родителя за неуважително направени отсъствия за всеки учебен ден

13.Своевременно отбелязване броя на отсъствията в дневника на класа, а в края на учебния срок ги вписва в ученическата книжка

14.Търсине на потвърждение от страна на родителя за допуснати отсъствия по уважителни причини

15.Приемане предварителното уведомление от родител за ползване на разрешаваните от директора три дни отсъствия

16.Предлагане на директора санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка“

17.Докладване пред педагогическия съвет провиненията на учениците

18.Даване мнение за наказанията на учениците

19.Отразяване санкцията в бележника на ученика

20.Участие в екипа за личностна подкрепа на ученика, който провежда поне две заседания месечно

Друга приета наскоро Наредба за гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование предвижда още задължения за класните:

21.Провеждане гражданското, здравно, екологично и интеркултурно образование в часовете на класа

22.Работа за постигането на компетентности съгласно рамковите изисквания  за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

23.Съдействие за патриотичното възпитание и националното самочувствие

24.Подпомагане финансовата и правна грамотност на учениците

25.Работа за превенция на насилието, справяне с гнева, агресията и мирно решаване на конфликти

26.Възпитаване учениците за превенция на корупцията

27.Работа за последователното развитие на класа като общност

28.Организиране избор на ученически съвет на класа

29.Съобразяване годишния план за часа на класа с желанията на учениците

30.Осигуряване време за функционирането на ученическото самоуправление в паралелката

Тридесет задължения, въведени само с тези две наредби. Разбира се част от тях са познати и практикувани и до момента, но новостите са в пъти повече и ще ангажират значителна част от времето на класните ръководители. Като прибавим и задълженията , записани в Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, неизбежното участие в няколко от многобройните комисии, предвидени в новата нормативна уредба и непрестанните задължения, вменявани от Регионалните управления по образованието и Министерството на образованието става ясно, че нещастникът, определен да бъде класен ръководител трябва да живее под постоянен стрес да не пропусне да изпълни някое от безкрайните изисквания към него. Не става ясно, кога този човек ще изпълнява основните си учителски задължения – да подготвя уроците, да проверява писмени работи и да покрива изобилието от  ДОС-ове, въведени с огромната редица от наредби.  Струва ми се, че по изискванията на новата нормативна уредба добрият класен и отличният учител ще бъдат в постоянна конфронтация. И всеки ще трябва да избира между това да даде повече знания и възпитание на учениците или да стъпва в действията си по буквите на наредбите. Всъщност има и трети вариант – да зареже учителството и да си намери работа, в която не оковават творчеството и свободния дух в усмирителната риза на бумащината.

 

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Uncategorized. Запазване в отметки на връзката.

1 Response to Защо реформата в образованието обрича на трудно съжителство прилежния класен и отличния учител ?

  1. Irina Malcheva каза:

    Новият закон за ОБЕЗобразованието постига истинската си цел! Но защо учителите покорно изпълняват ?!

Коментарите са изключени.