АДФИ потвърди измамата с атракционното влакче


vlakche2207151В серия статии представих съмнения относно обществената поръчка и изпълнението на договора за доставка на атракционно влакче по проект „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в Община Ловеч“. Макар да формулирах своите тези, предположения и заключения върху документи и обективни  факти не си позволих нищо повече от подозрения и съмнения и оставих аргументираните заключения за специализирани органи.

В качеството си на общински съветник и съгласно правомощията ми, разписани в ЗМСМА поисках официален достъп до одитен доклад  № ДИ2ЛЧ-5/3.10.2016 на Агенция държавна финансова инспекция. Съгласно изискванията на закона Община Ловеч ми предостави одитния доклад. Проверката е въз основа на заповед на директора на Държавна агенция финансова инспекция със задача “ Проверка на законосъобразността в областта на обществените поръчки при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на атракционно влакче – локомотив с два вагона“, финансиран от ОП „Регионално развитие“

Докладът е аналитичен документ с точни заключения и констатирани законови нарушения. Тъй като искам да запозная читателя с автентичните текстове и изводи на одитора, ще подготвя няколко публикации, в които да поднеса на аудиторията оригиналния одиторски анализ. Днес ще посоча само някой от най-важните акценти от проверката.

1.Одиторът установява недължимо платена сума на консорциум „Еврогеймз“ ДЗЗД град Варна и индикатор за измама по смисъла на Закона за държавната финансова инспекция.

2.Кметът на Община Ловеч не е спазил императивно изискване на Закона за обществените поръчки като в назначава комисия по откритата процедура за обществена поръчка „Доставка на туристическо влакче – локомотив с два вагона по проект № BG 161Д001/3.1-03/2010/032 „Подкрепа за туристическите атракции в Община Ловеч“ членове без професионална квалификация и опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

3.Възложителят на обществената поръчка т.е. кметът на Община Ловеч включва в поръчката текстове, които необосновано ограничават участието на лица и са в нарушение на Закона за обществените поръчки

4.Назначената от кмета комисия нарушава изискванията на Закона за обществените поръчки и не само не отстранява от процедурата участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, но дори го обявява за победите в процедурата.

  1. Богдана Димитрова, управител на консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ Варна, победител в конкурсната процедура по обществената поръчка, декларира с подписа си документи с невярно съдържани, което представлява индикатор за измама по смисъла на закона.

6.Доставено е атракционно влакче, част от техническите параметри на което не съответстват на офертата по обществената поръчка.

  1. Лицето подписало предавателно.-приемателния протокол няма необходимата техническа компетенция за да удостовери техническата годност на влакчето и съответствията на представените технически документи. Представената папка с документи с документи са сертификация и регистрация е непълна, но е приета без забележки по настояване на хора от ръководния състав на общината

8.Приемателно-предавателния протокол е подписан без да бъдат извършени проверки на съответствията на редица технически параметри, с което е нарушен сключения договор между Община Ловеч и консорциум „Еврогеймз“ ЗДДЗ град Варна.

9.В деня на приемането на влакчето не е извършен тестови пробег по предвидения в проекта маршрут баня „Дели хамам“ – Ловешка крепост.

10.Лицето, подписало приемателно-предавателния протокол не е присъствало в деня на доставката на влакчето. Сформирана е комисия от отговорни лица от управленския екип на общината, които са настояли протокола да бъде подписан от ръководителя на проекта като са го уверели в пълното съответствие и техническата изправност на влакчето.

  1. При изготвянето на обществената поръчка е допусната промяна и несъответствия в сравнение с Приложение Б3 – технически спесификации от договора между Община Ловеч и МРРБ. Тези промени водят до невъзможност а бъдат изпълнени целите на проекта, а именно превозване на туристи между резерват Вароша и Ловешка крепост

Детайлна информация по горните констатации с конкретните имена на виновните,  нарушенията на законаи финансовите последствия за общината  ще представя в следващите публикации.

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.