Няма да бъда ничий сателит!


Публикувам интервю, което бе поместено в понеделничния брой на вестник „Ловеч глас“.

– Г-н Райнов, отново сте в Общински съвет – Ловеч от СДС. Упоменавам пар­тията, защото някои Ва­ши колеги смениха няколко пъти партийната си при­надлежност. Както и да е… Какви спомени и мисли на­вява завръщането Ви в ло­вешкия парламент?

-Ами, различни… При пър­вото ми участие в Общин­ски съвет – Ловеч, по-скоро се учих, нямах опит. Спом­ням си, че тогава бяхме пе­тима души, много здрава опозиция. Сега сме по-малко на брой, пак сме опозиция, но едва ли ще сме толкова силни, колкото бяхме тога­ва. После един мандат си да­дох почивка поради ангажи­ментите ми с учителската стачка тогава.

Упоменах вече, че днес в Общински съвет – Ловеч СДС отстъпва по числе­ност, но добре е г-н Казан-джиев да знае отсега, че от нас може да очаква силна съпротива по всеки въпрос, който не се предлага по на­чин, който устройва гражданите и подкрепа, разбира се по всичко, което е за доброто на Ловеч.

–  Какво спечели и загуби местният парламентари­зъм по време на Вашето отсъствие от Общински съвет – Ловеч?

–  Според мене, в предиш­ния Общински съвет няма­ше опозиция. Мисля, че има­ше едни много интересни мнозинства, те не бях§ те­матични, а бизнес мно­зинства, които общо взето спомагаха за преминаване­то на всякакви предложения и решения. Мисля, че от тях загубиха гражданите, сами­ят Общински съвет остана на „тъмно“ и мисля, че бяха игнорирани в ограмна част от процесите, които се слу­чиха тогава.

–  СДС спечели две мес­та в настоящия ловешки сенат. Успехът на парти­ята се свързва обаче най-вече с Вашето име?

Идеята аз да се съглася да бъда кандидат-кмет на СДС бе точно тази – да се потърси пробив в Общински съвет. Беше ясно, че с партия на толкова ниска точка повече не е възможно да се постигне. Влязохме двама. Радвам се, защото преди това дос­та хора ни отписваха, смя­таха, че СДС не ще има- ни един общински съветник. Особено пък недоверието нарасна, след като се раз­делихме с ДСБ по различни причини.

Оттук-нататък на на мене не ми остава нищо осввен да гласувам за каузата, която ми гласуваха хората.

Ще си позволя изрично да • кажа, че нашите гласове до един са честни, не са купе­ни. Може на някого това се стори крайно изказване, но е самата истина. Не знам друга партия дали би могла да заяви същото…

–  Двама местни депута­ти от СДС в ловешкия парламент. Това означава ли, че в общината СДС се възражда?

–  Надявам се, че ще се слу­чи това възраждане в общи­на Ловеч. Нашият резултат е двойно по-висок от нацио­налния, т.е., нещата на на­ционално ниво не изглеждат добре. Ще направя всичко възможно СДС да се възро­ди, но понякога тези теж­нения зависят и от проце­сите, които владеят една партия на национално ниво. В тази ниска точка, в коя­то СДС се намира днес,: мис­ля, че това, което постиг­нахме в Ловеч, бе максиму­ма.

–  Бдхте ли огласили как се представи СДС в стра­ната на Мастни избори 2011?

Да, бих могъл да кажа… Но, първо самостоятелно участие на СДС няма почти никъде, по-скоро имаше Си­ня коалиция в действие. В Пловдив Синята коалиция има двама общински съвет­ници, във Варна тя спечели трима, а в Бургас извоюва двама, а в София – 8. Тоест СДС Ловеч изглежда сравнително добре.

–  Приоритетите на „си­ния“ общински съветник Иво Райнов в следващите четири години?

–  През цялата кампания говорих за неща, не да се ха­ресам с тях, а защото ги мисля, че е възможно да се състоят. Ще продължа да говори и сега за тях, както и да ги устоявам.

На първо място ще упорствам за прозрачност и осветеност на делата в Общински съвет – Ловеч. В тази връзка още в началото на работата ни ще предложа да се възвърне публич­ното предаване на сесиите, т.е., радио-излъчванията им, а ако е възможно – и те­левизионното. t

Второто, ще продължа да настоявам за подкрепа на местния бизнес, за въз­раждането на културата и по-добро образование, кое­то, лично as, очаквам да го сполети тежко време още тази зима. .

Едно от нещата, за кое­то много се надявам да убе­дя колегите, че има смисъл в него, е най-после да започ­нем някаква политика с цел да се преодолее демограф-‘ ската Криза в общината. По този показател в Ловеч си­туацията е трагична…

–  Сателит ли ще е СДС на ГЕРБ в Общински съвет – Ловеч през следващите четири години?

–  Всички, които ме позна­ват, знаят, че аз не мога да бъда сателит.

Вижте, на този етап е редно ние да подкрепяме ГЕРБ. В СДС сме почтени хо­ра, имаме споразумение с тях и не мисля да го нару­шаваме, но нека добре се знае, че ние винаги ще бъ­дем коректив, когато ГЕРБ не работи в полза на граж­даните, както и ще подкре­пяме рационални предложе­ния и на други политически сили, стига те да работят за Ловеч и гражданите му.

При всички случаи в Общински съвет -. Ловеч СДС ще има собствена физионо­мия и това ще се види от всички много скоро.

–  Доколко вярна е мъл­вата, че ГЕРБ си е осигу­рила подкрепата на СДС срещу обещанието Ваш член да бъда назначен за зам.-кмет и председател на местния парламент?

–  Ще кажа нещо, което е много интересно… От ГЕРБ не са ни предлагали нещо, но сега то ще прозвучи абсур­дно, но аз не ще го премъл­ча, подобно предложение дойде от БСП… Ние естес­твено го отхвърлихме!

–  От какви минали лоши ярактвки ще ое опитате да предпазите настоящия кмет на Ловеч Минчо Ка-занджиев до края на тре­тия му мандат?

–  Най-лошата практика, която той самият призна в един диспут е, хайде да не казвам купуване на съветни­ци, а-това, че се провежда една политика, която носи известни облаги на общин­ски съветници срещу което те дават своята подкрепа на кмета.

Считам, че Общински съвет-Ловеч не е мясгпо, къде­то хората трябва да уреж­дат своя личен интерес. Впрочем  гореупомената практика лично аз съм я гле­дал, когато бях за първи път общински съветник преди 2007 година. На тази практика трябва да се сложи край!

–  Местният закон или нормативен акт, от кой­то Ловеч се нуждае най-бързо днес?

–  Ако говоноим за Общин­ски съвет – Ловеч, това е из­готвянето и приемането на безспорно добър правилник. При всички случаи новият правилник трябва да бъде no-отворен към граждани­те. За това съм категори­чен и ще се опитам да нап­равя някои предложения в тази посока.

Иначе вероятно всички наредби трябва да бъдат ремонтирани, но, аз мисля, че по-важното е те да се спазват, да се съблюдава тяхното изпълнение, нещо, коеито мисля куцаше в работата на Общински съвет през последните години.

Считам, че имаме хубави наредби, но контролът по тяхното изпълнение бе твърде слаб и това доведе до ред проблеми.

–   Доколко е допустимо гражданското участие в делата на Общински съ­вет – Ловеч?

–   Доколко е допустимо гражданското участие в де­лата на един Общински съ­вет е трудно да се дефини­ра. Аз ще направя обаче всичко възможно лгю да е по-голямо. Има различни меха­низми то да е застъпена практика в работата на Об­щински съвет-Ловеч. Един от тях е като се осветява работата на Общинския съ­вет, нещо, което аз ще се опитам да направя, т.е., хората да знаят какво се случ­ва в него, за да могат те да реагират своевременно, ко­гато в него процесите са негативни.

Друго, което би трябва­ло да се направи, е включва­нето на гражданска квота във всички съвети и коми­сии, това бе едно от пред­ложенията ми в моята кам­пания, и да се либерализира достъпа на граждани до въз­можността те да Ъпияят върху работата му.

На първо време това мо­же да стане с въвеждането на един по-либерален режим по отношение на граждан­ските питания и граждан­ския контрол, който те оказват върху кмета и ця­лата му администрация.

И не на последно място -много се надявам, че адми­нистрацията ще се отвори и ще включи граждански ас­пекти в разработването на проекти, което пак ще е вид гражданско участие. В Ло­веч има много качествени експерти, много качестве­ни неправителствени орга­низации, които обаче бях иг­норирани от общинската администрации през пос­ледните четири години!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на политика. Запазване в отметки на връзката.