Стига културизъм! Хайде да поговорим за туризъм!


Във Великотърновския университет предлагат магистърска програма „Културен туризъм”. Зевзеците я наричат Културизъм, за да обозначат нещо изначално сбъркано. Алегорията ми харесва много и често я ползвам, за да характеризирам грешните усилия в туристическия сектор.

            Туристически център ли е Ловеч? Сигурен съм, че мнозина от вас ще отговорят отрицателно. Има ли туристически потенциал в Ловеч? Тук, вероятно, махалото на отговора ще се отмести към съгласие. Аз също мисля, като повечето ловчалии – имаме добри природни и исторически ресурси, но не ги ползваме ефективно. Затова броят на туристическите посещения и реализираните нощувки бележи тенденция на устойчиво намаление.

Природата и бурната история са ни оставили завидно материално наследство. Средновековна крепост с ключово място в историята на България, възрожденски комплекс с възхитителни строителни  образци, красиви църкви, мост със славата на архитектурен шедьовър, голям зоопарк, разположен в очароваща паркова обстановка, пещерни феномени, в които се преплитат различни културни пластове. Тези ресурси са толкова ярки, че трябва да привличат тълпи туристи. Фактите, обаче, говорят, че не са достатъчно популярни дори сред българските любители на природата и историята. Към момента не сме в състояние да предложим и изработим съдържателен туристически продукт. Къде грешим? Според мен в организацията, стратегията, планирането, рекламата. Във всички елементи на модерния туристически маркетинг и мениджмънт.

Туризмът е мотор в развитието на редица общности. Той носи приходи, имидж, инвестиции, перспективи. Туризмът трябва да е припознат приоритет, ако искаме да се възползваме от тези благинки на развитието.

Прегледах два документа, които определят насоките за разгръщане на туристическия бизнес в нашата община – Общинският план за развитие (2007-2013) и Програмата за развитие на туризма (2007-2013). Двата документа не идентифицират туризма, като ключов приоритет. Да, в Общинския план за развитие, туримът е вмъкнат между специфичните цели на приоритет „Повишаване конкурентноспособността на местната икономика”. Някъде между промишленост и селско стопанство. Но в никакъв случай не се усеща предимство в развитието на този толкова доходоносен отрасъл. В програмата за развитие на туризма е вписана по-конкретна цел – „Превръщане на общината в атрактивен туристически център”. Всъщност колко близо сме до тази стратегическа цел,  четири години след приемането на Програмата? Твръде далеч, ако се позовем на намаляващия брой посещения и нощувки (ползвам официална статистика, представена в Общинския план за развитие).

Нужно ли е да ви убеждавам, че и най-добрата програма не работи, ако не се следват предвидените в нея мерки. В цитираната програма е записан стремеж за „Подобряване условията за достъп до места с потенциал за развитие на туризма”. Добре де, какво точно е направено за изгражзане на инфраструктура за достъп до Деветашката пещара? Няма път, не е изграден паркинг, не са изградени подобрения за достъп в самата пещара! Въпреки, че всичко това е включено в мярката за развитие на туризма от Общински план за развитие (мярка 1.2.1.3.). Какво е направено за подобряване на инфраструктурата за достъп до зоопарка? Нищо, но оправданието, че подобни мерки въобще не се предвиждат  в Общинския план!  Има ли предприети действия за подобряване достъпа до пещерните атракции „Табашка”, „Васил Левски”, „Водна пещера”? Положени ли са нужните усилия за изграждане на необходимите паркинги, ведно с тяхното интелигентно информационно обслужване, което ще улесни туристическия поток?

Програмата обещава мерки за  „Разнообразяване на туристическото предлагане и развитие на традиционни и алтернативни форми на туризъм”. В  Общинския план за развитие са предвидени 5 500 000 лева за „Подобряване на туристическите атракции” и „Създаване и промотиране на иновационни културни събития”.  Адмирирам намерението парите да бъдат привлечени по европейски програми! Но къде са идеите? До този момент нашата община предлага проекти за технически подобрения – покриване на сцената в крепостта, изграждане на нова сцена, сред водите на Осъм. Добре, а какво ще поставим на тези сцени? Това ли са новите атракции и къде са културните иновации? Дали разбирате, госпожи и господа от местната администрация, че опаковате празна кутия с луксозна хартия и помпозна панделка! Къде е съдържанието на туристическия продукт, къде са събитията, които ще осмислят съществуването на сцените? Та вие закрихте Люляковите музикални празници (независимо, че ги пишете в стратегическите документи), отказахте се от хитовия рок фестивал (дори не го споменавате в програми и планове), не положихте усилия за утвърждаването на културната традиция „Среща на младата театрална режисура”, не направихте нужните стъпки  за превръщане на ловешката Цветница в национално събитие, не намирате смисъл в едно традиционно, ежегодно честване на Ловешкия мир, позорно бягате от всяко предложение за официално отбелязване почитта към жертвите на терора в лагера „Слънчев бряг”. Все събития с национално значение, които могат да доведат туристи и да осмислят направените технически подобрения.

В Общинския план за развитие се говори за „подобряване на информационното обслужване на туризма”. Отново кухи фрази. Ловеч отсъства от националните и туристически борси, не разполага с адекватно виртуално представяне на туристическите атрактивности, не се предлага аудио информационно обслужване и анимации в по-важните туристически обекти, някои от туристическите ресурси не са подсигурени с необходимото теренно маркиране (Зоопарк, Деветашка пещера).

Ще акцентирам на още два записа в Програмата за развитие на туризма – „Информиране и подпомагане на частните предприемачи за участие в проекти по програми на ЕС”, „Координиране на политиката и сътрудничеството между местна власт, частен сектор и неправителствени организации”. Няма нужда да коментирам – нищо не е направено и в двете посоки! Нещо повече, наскоро идеите на гражданския сектор, за нови туристически атракции, бяха заменени с  лобистки предложения на близки до кмета и администрацията консултанти!

Държа на своята позиция, че общинската политика за развитие на туризма е изначално сгрешена. Работи се на парче, като се правят опити да се щипне някоя друга еврохилядарка в зависимост от влиянието на лобистките канали и програмната конюнктура. Липсва цялостна стратегия, обмислена последователност на действията, конкретно поставени цели.

Новата местна управа ще бъде изправена пред една очевидна задача – да напълни със съдържателен продукт празната туристическа кутия. Знам, че няма универсална рецепта, но има успешни модели, които могат да бъдат следвани.  Ще си позволя да направя няколко предложения, които са заимствани от подобни модели

1.Създаване на специализирано административно звено за развитие на туризма. По този начин ще заработи постоянна политика в сектора и ще се запълни празнината в отношенията административна власт – частни предприемачи-граждански сектор.

2.Конкретна работа за съдържателно запълване на новите туристически видове – еко, събитиеен, културен, селски.

А) Незабавно разработване на проекти за инфраструктурен достъп и техническо използване на Деветашка пещера.

Б) Разработване на проекти за стабилизиране, разширяване, развитие и превръщане в национална екоатракция на зоологическата градина. Това би спомогнало за по-натъшни проекти за обновяване и превръщане в зона за отдих и атракции на парк „Стратеш” (далеч по-приложима идея от абсурдното предложение „Стратешленд”, родено в нечия глава на Казанджиевата администрация).

В) Възстановяване на Люляковите музикални празници и Ловеч рок фест, като водещи акценти в развитието на събитийния туризъм.

Г) Сътрудничество с Драматичен театър – Ловеч и културното министерство за възстановяване на традицията „Преглед на младата театрална режисура”

Д) Превръщане на Цветница в национален празник на занаятите и регионалните култури

Е) Разработване на програма за превръщане на Ловешката крепост в лятна културна сцена за театър, музика и изкуство

Ж) Изграждане на мемориал „Слънчев бряг”, включване сред туристическите обекти на града и записване на ежегодното шествие в културния и туристически календар на града

З) Подобряване на пътната, техническата и информационна инфраструктура в селата Старо Стефаново и Деветаки, с оглед развитие на селския туризъм.

3.Мерки и действия за възвръщане на традиционния туристически облик на комплекс „Вароша”

А) Ограничаване практиките на съвременно строителство, променящи автентичния вид на квартала

Б) Благоустрояване на туристическите подходи – в т.ч. реконструкция на разбития пешеходен мост срещу хотел „Лиани” и инициативи за реконструкция и възвръщане към активен живот на к-с „Люспата” (при съвместни усилия и компромиси със собствениците).

В) Връщане на архитектурния паметник „Покрит мост” към традиционни занаятчийски дейности

Г) Осигураване на средства за реконструкция и възстановяване на културно-историческите паметници по улица „Васил Левски” в т.ч. и църквата „Света Неделя”.

Д) Изграждане на мост, свързващ „Дръстене” и алея „Башбунар” (в района на Юзината).

4.Финансово обезспечаване и разработване на програма за реклама на туристическите атрактивности в Ловешка община.

А) Финансиране участието на Ловешка община в международни и национални туристически изложения

Б) Разработване на интерактивен сайт за туристическа информация

5.Мерки за съвременно информационно обслужване на туристическите посещения.

А) Внедряване на „интелигетна” информационна система за управление на трафика в зоните за паркиране

Б) Внедряване на аудио информационно обслужване на туристите, базирано на съвременни GPS технологии

В) Въвеждане на атрактивни транспортни услуги за екологично придвижване мажду различните туристически обекти

Г) Предлагане на анимация с информационен характер в отделните туристически центрове  (екскурзоводи, видеолектории, мултимедийни презентации, възстановки на събития и сцени).

6.Енергична подкрепа за дребния хотелиерски бизнес

А) Осигуряване на специализирано обучение

Б) Съвместно участие  в организиране на туристическите събития

В) консултиране за участие в европейски програми

7.Сътрудничество с обищните Априлци, Троян, Тетевен, Летница и областна администрация в разработване на туристически маршрути и предлагане на интегриран регионален туристически продукт.

8.Привличане на граждански експерти и отчитане на общественото мнение при разработване на туристически идеи и проекти.

Анонсирам тези идеи с ясното сънание, че могат да  бъдат взаимстване и записани в нечии документи и предложения. Не се притеснявам от сегашната администрация. Имаше достатъчно време, за да работи в подобни посоки. Като автор на тези идеи, ще работя усърдно за реализирането им от една нова администрация. Ловеч може да бъде наложен, като атрактивен туристически център. Стига да оценим силата на сътрудничеството – между  администрация, туристически предприемачи и граждани!

Advertisements

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.