Ловеч – в демографски колапс


 В няколко последователни публикации ще се постарая да направя задълбочен анализ на демографските тенденцияя в Община Ловеч. Това изследване е пресечна точка на личните ми  интереси и моите магистърски специализации по география и регионално развитие.

За демографската криза в България е написано много. Правени са редица регионални изследвания, фокурищи вниванието върху районите с най-тежки демографски характеристики.  Все още, обаче, липсват достъчно анализи за по-ниско ниво – общини и конкретни селища. С тази статия се опитвам да представя проучване на демографската ситуация в община Ловеч.  Главна цел на публикацията е обективно представяне на фактите и  тенденциите. Затова всички разсъждения, анализи и изводи са основани на статистическата информация предоставена от Националния статистически ивститут. Тази информация е публича и достъпна за всеки желаещ на страницата на института – www.nsi.bg.

Ловешка община е в дълбока демографска криза. Този извод е добре известен и не поднася сензация. Всички знаем, че от години нашата община следва регресивни демографски тенденции. Само, че дали знаем колко дълбоки са тези тенденции? За демографското „здраве” на една община може са се съди по способността и да съхранява своя демографски потенциал. Под „съхранява” разбирам да запазва относително стабилно своята тежест и значение в демографията на региона и страната. Със съжаление ще отбележа, че Община Ловеч не е в състояние да запази подобен баланс.

Ето и първото доказателство. За 5 години, в периода 2004-2009 година Община Ловеч е загубила повече от половин процент в относителния дял на населението в Ловешка област.

Относителна тежест на общините в демографския потенциал на Ловешка област

Община Брой нас 2004 Брой нас 2009 % 2004 % 2009 Разлика 04-09
Априлци             3872 3573 2,38 2,34 -0,04
Летница             5418 5139 3,33 3,37 0,04
Ловеч               58631 54118 36,13 35,53 -0,60
Луковит             20781 19594 12,80 12,86 0,06
Тетевен             22943 22078 14,13 14,49 0,35
Троян               35724 34105 22,01 22,39 0,38
Угърчин             8104 7267 4,99 4,77 -0,22
Ябланица            6793 6439 4,18 4,22 0,04

                                                                                                                                                                                           Таблица 1

Както се вижда от таблицата през 2004 година населението на община Ловеч представлява 36,13% от населението на областта. Пет години по-късно намалява на 35,63%. Още по-впечатляващ е фактът, че само две други общини, Априлци  и Угърчин, бележат спад  като дял в населението на областта. Нека уточним, че спадът при тях е няколко пъти по-малък в сравнение с Ловешка община. Същевременно общините Летница, Луковит, Троян, Тетевен и Ябланица  увеличават своя относителен дял в населението на областта. Казано с други думи нащата община губи най-бързо демографски потенциал в областта.

В следващата диаграма може да видим какъв процент от своето население губи всяка от общините през отчетените 5 години.                                                                                                                                                                                                          Диаграма 1

Тази диаграма отчетливо показва значителните различия в загубата на население през анализирания петгодишен период. Смущаващ е фактът, че величината, с която губи население община Ловеч се съпоставя с тази на две от най-малките общини в областта. По-големите и развити общини – Луковит, Троян, Тетевен, губят население в значително по-малка степен от областния център. Този извод трябва да породи сериозни разсъждения, Икономическата и демографската логика предполага по-развитите селища да привличат демографски ресурс, като постепенно увеличават разликата в броя на населението спрямо по-малките  общински  единици. Статистическите данни, обаче, ни представят различна демографска картина. Например през 2004 година Община Ловеч е по-голяма от Община Троян с 22 900 души. През 2009 година разликата в броя на населението е 20 300 души. През 2004 година населението на Ловешка община надвишава с 36 680 души броя на хората в Община Тетевен и с 37 850 души населението на Община Луковит. През 2009 година тези разлики спадат до 32 040 души спрямо Община Тетевен и 34 534 с Община Луковит. Тези данни показват един неуспорим факт – Ловешка община губи по-бързо население в сравнение със значително по-малки общини.  Тази ситуация несъмнено е тревожна. Но съпоставена със ситуацията в другите области у нас се превръща кризисна.

Като начало нека направим сравнение с областите от централната част на Северна България – Плевенска, Великотърновка и Габровска. Някой ще апострофират, че нашата област (заедно с Плевенска) е в обхвата на Северозападен район за планиране. Това е така, но като логистика нашата област стои в централната част на Северна България. Ние сме в пряка конкуренция за икономически, финансови, демографски ресурси с общините от тази част на страната.

Относителен дял на избрани общини в демографския потенциал на Великотърновска, Плевенска и Габровска области

Област/община Брой нас 2004 Брой нас 2009 % 2004 % 2009 Разлика 04-09
Великотърновска          
Полски Тръмбеш      17410 15460 6,08 5,59 -0,48
Велико Търново      89235 88827 31,16 32,13 0,96
Горна Оряховица     51692 48978 18,05 17,71 -0,33
Свищов              48676 49761 16,99 17,99 1,00
Плевенска          
Плевен              143639 138608 45,91 47,39 1,48
Червен бряг         33022 30716 10,55 10,50 -0,05
Долна Митрополия    23606 21502 7,54 7,35 -0,19
Левски              24225 21659 7,74 7,40 -0,33
Габрово          
Габрово             71912 68065 52,00 51,97 -0,02
Севлиево            41557 39769 30,05 30,36 0,31

                                                                                                                                                                                                              Таблица 2

В таблицата са показани по-големите общини в съседните области. Видно е, че областните центрове Плевен, Велико Търново увеличават с 1-1,5% делът си в населението на съответните области за разглеждания период. Габрово практически запазва своя относителен дял около 32% от населението на областта. Увеличение в този относителен дял се наблюдава и при общини, чийто брой на населението е съпоставим с нашата община – Свищов (48676 хил. души) и Севлиево (41557 хил.души). По-малките общини отчитат намаление на демографския си дял в населението на областта, но с величина 2-3 пъти по-малка от тази за Ловешка област. Доста интересно изглежда и диаграмата, показваща процентното изменение в броя на населението  за анализираните общини.

                                                                                                                                                                                                   Диаграма 2

 Диаграмата ясно показва, че населението на всички областни центрове намалява с по-нисък процент от Ловешка област.Това се отнася и за общините на останалите по-големи градове в трите области  – Горна Оряховица, Севлиево и Свищов, която дори бележи увеличевие на населението.

Подобна картина се наблюдава и за общините на всички останали областни центрове и градове с население над 30 000 души.

Относителна тежест на някой големи общини в демографския потенциал на съответните области

           
Видин               73216 66748 60,30 61,13126 0,82154
Враца               80361 76200 37,46 38,43341 0,972916
Бяла Слатина        30229 27318 14,09 13,77853 -0,3128
Дупница             50076 48087 32,21 32,8118 0,592419
Кюстендил           67214 63331 43,24 43,21342 -0,03271
Монтана             59621 56347 34,68 35,86811 1,185779
Разград             57490 55013 40,61 41,17339 0,563355
Търговище           63081 60723 45,88 46,54744 0,664678
Гоце Делчев         32133 31701 9,58 9,655107 0,070977
Благоевград         77384 76498 23,08 23,29884 0,217944
Петрич              57379 56003 17,11 17,05672 -0,0574
Сандански           42498 41698 12,67 12,69987 0,024232
Айтос               30300 30436 7,22 7,219508 -0,00467
Бургас              206919 205905 49,33 48,84126 -0,49271
Карнобат            28685 26768 6,83 6,349447 -0,48968
Добрич – град       94625 92917 45,56 46,31908 0,756414
Кърджали            69115 68676 43,07 44,20357 1,125165
Пазарджик           124865 121715 41,39 41,74412 0,352865
Панагюрище          28230 26285 9,35 9,014864 -0,34304
Велинград           42167 41664 13,97 14,28934 0,311483
Септември           28757 27381 9,53 9,390755 -0,14185
Асеновград          66645 65400 9,38 9,304695 -0,07651
Карлово             57586 54748 8,10 7,789196 -0,31683
Пловдив             340892 348032 47,98 49,51577 1,530524
Първомай            30097 28060 4,23 3,992198 -0,24437
Русе                177304 175544 68,15 70,16428 2,007129
Силистра            59043 55277 43,23 43,05398 -0,18101
Нова Загора         44116 42139 20,79 20,48307 -0,31665
Сливен              131780 128696 62,13 62,55699 0,42563
Столична            1158878 1190949 95,37 95,39581 0,018284
Ботевград           34454 33809 13,07 13,33084 0,25581
Самоков             40195 38290 15,25 15,09769 -0,156
Казанлък            80132 76792 22,07 21,80296 -0,26765
Стара Загора        165838 164748 45,67 46,77564 1,099171
Димитровград        61504 57342 22,84 22,25076 -0,59492
Хасково             98384 96788 59,32 58,74912 -0,57625
Шумен               102198 101787 51,06 52,25608 1,192566
Ямбол               79990 77539 53,78 55,564 1,778358
Варна               320015 327850 69,79 70,60225 0,810281

                                                                                                                                                                                      Таблица 3

Сред тях в 17 общини се наблюдава снижение на относителния дал в демографския потенциал на съответната област. Вън всички случаи, обаче, това е с по-нисък коефициент в сравнение с Ловешка област. Нека да отбележим, че сред областните центрове подобна тенденция се отчита само в Кюстендил, Бургас, Хасково, Силистра.

Демографската ситуация в нашата община изглежда още по-зле, ако я сравним с промените в броя на населението в общините на областните центрове. Следващата диаграма показва процентът на намаление (или увеличение) на населението в периода 2004-2009 година. 

Както се вижда населението на Ловешка община намалява най-бързо и застрашително в сравнение с всички големи и средно големи общини в България.При подобни тенденции определението „демографска криза” изгрежда твърде слабо.

                                                                                                                                                                                                       Диаграма 3

Както се вижда общините на 24 областни центрове губят население за посочения период. Ловешка община губи близо 8% от населението си, като е изпреварвана единствено от Община Видин. Намалението на населението е драстично и привишава двукратно спада, отчетен в по-голямата част от областните центрове.  През 2004 година Ловешка община заема 28 място по брой на населението (58 125 души). През 2009 година общината вече заема 31 позиция (53 578). За тези 5 години нашата община е изпреварена от  Силистренска, Разградска и Петричка общини. Разликата с други общини, като Горна Оряховица, Дупница, Свищов,  през 2004 година е 8-10 хиляди души. През 2009 година е намаляла до 3-4 хиляди.

В следващата публикация ще се спра на тенденциите, свързани с естественото движение на населението.

Реклами

About ivo rainov

teacher
Публикувано на Регионално развитие. Запазване в отметки на връзката.

1 Response to Ловеч – в демографски колапс

  1. Malin каза:

    Много интересна статия. Фактите говорят красноречиво. С нетърпение очаквам следващата публикация с изводите за написаното по-горе.

Коментарите са изключени.